Tietosuoja

Saikun Tietosuoja 2020, päivitetty asiakasrekisteriseloste

 

Asiakasrekisteriseloste

Tietosuojalain (1050/18) 1-38§

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679

 

1.    Rekisterinpitäjä

Satakunnan opiskelijatalo ry, y-tunnus 2528267-3

Antinkatu 7, 28100 Pori

 

2.    Rekisterin nimi

Satakunnan opiskelijatalo ry:n asiakasrekisteri

 

3.    Organisaation yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa

Toiminnanjohtaja Anna Markkula

Satakunnan opiskelijatalo ry

Antinkatu 7, 28100 Pori

p. 0453323903

toiminnanjohtaja@opiskelijatalo.fi

 

4.    Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään opiskelijatalon vuokrausten toteuttamiseen; asiakassuhteen hoitamiseen, tilausten toimittamiseen ja laskuttamiseen. Tämän lisäksi tietoja käytetään myös kohdennettuun sähköpostimainontaan.

 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (artikla 6, kohta 1 a & b) mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön dokumentoitu suostumus & käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena.

 

Koska henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröitävän suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojensa keräämiseen ja säilyttämiseen.

 

5.    Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

-          asiakkaan yhteystiedot: nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, mahdollinen y-tunnus

-          vuokranmaksuun liittyvät tiedot, kuten laskutusosoite

-          muut vuokraukseen tai asiakassuhteeseen liittyvät tiedot

-          muut asiakkaan itse antamat tiedot

 

6.    Tietolähteet

Rekisterin tietoja kerätään asiakkailta itseltään vuokrauksen tai muun yhteydenoton yhteydessä.

 

7.    Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta ilman asiakkaan lupaa kolmansille osapuolille muuten kuin lain velvoittamissa tapauksissa tai viranomaisten vaatimuksen edellyttämällä tavalla.

 

8.    Tietojen säilytysaika

Asiakkaan tietoja säilytetään korkeintaan kolme vuotta tai kunnes asiakassuhteeseen liittyvät velvollisuudet ja toimenpiteet on suoritettu loppuun.

 

9.    Rekisterin suojaus

Ainoastaan määrätyillä opiskelijatalon työntekijöillä ja luottamushenkilöillä sekä erikois- tapauksissa opiskelijatalo yhdistyksen kokouksella on oikeus käyttää rekisteriä. Tiedot on suojattu Google Drive -palvelun käyttöoikeusasetuksin ja kullakin käyttäjällä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana, jotka vaaditaan sisäänkirjautumisen yhteydessä.

 

10. Tarkastus- ja korjausoikeus sekä oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteritiedot (henkilötietolain 26 §).

Tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä. Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksessa. Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen luovuttamista.

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva käsittelyn kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto (henkilötietolain 29 §). Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tiedon korjaamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikäli havaitsee tietosuojaa koskevia puutteita tai väärinkäytöksiä.

 

11. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja käsitellään Googlen pilvipalveluissa, joten tietoja saattaa siirtyä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Google on sitoutunut noudattamaan EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield -sopimusta.

 

12. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidyille.

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

 Erimielisyystapauksissa rekisteröidyllä on oikeus valittaa henkilötietojen käsittelystä tietosuojaviranomaisille.

 

 

Comments